Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en Zn B.V. gevestigd te ’s-Heerenhoek, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Middelburg d.d. 29 juni 1993 onder akte nummer: 169/1993

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1:

Algemene bepalingen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, diensten en verrichtingen in de meest ruime betekenis.
 • Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard, en zijn van toepassing, door het vragen van offerte, het sluiten van een overeenkomst, het door ons werkzaamheden laten verrichten of met ons in onderhandeling te treden, met uitzondering van het geval dat onze inkoopvoorwaarden (gedeponeerd: Arr.rechtbank Middelburg aktenr.: 169/1993) van toepassing zijn.
 • Wij stellen de wederpartij voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst een exemplaar van deze voorwaarden ter hand. Mocht zulks redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan delen wij de wederpartij mede dat deze voorwaarden ter inzage liggen ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Wij geven daarbij tevens aan bereid te zijn om op eerste verzoek onverwijld een exemplaar  van deze voorwaarden toe te zenden.
 • Ingeval tussen ons en de wederpartij een bestendige handelsrelatie bestaat behoeven wij niet bij het sluiten van elke afzonderlijke overeenkomst aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 1.3 te voldoen.

Artikel 2:

Aanbiedingen en offertes

2.1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk

een termijn voor aanvaarding van de offerte of aanbieding hebben gegeven en de gedane offerte of aanbieding niet voor de aanvaarding daarvan is herroepen.

2.2 Wij behouden ons het auteursrecht voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen etc. Deze  bescheiden blijven onze eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt.

2.3 Komt geen overeenkomst tot stand, dan dient de aanbieding/offerte met daarbij behorende bescheiden binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan ons geretourneerd te worden.

2.4 Wij hebben het recht om indien geen overeenkomst tot stand komt alle redelijke kosten welke wij hebben moeten maken om onze aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding/offerte heeft verzocht.

2.5 De in een offerte/aanbieding genoemde gegevens binden ons niet. Ingeval van wijziging ten opzichte van de offerte zal daaromtrent overleg met de wederpartij gevoerd worden tenzij de wijziging van geringe betekenis is.

2.6 Onze vertegenwoordigers  en andere ondergeschikte leden van ons personeel  kunnen niet zelfstandig ons bindende overeenkomsten sluiten, tenzij wij hen daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk bevoegd hebben verklaard. Als ondergeschikt zijn te beschouwen alle personeelsleden die geen procuratie hebben.

Artikel 3:

Pré-contractuele fase

3.1 Tot het moment van totstandkomen van een overeenkomst van welke aard dan ook hebben wij het recht om ons uit de onderhandelingen met de wederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 4:

Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel door het uitvoeren van de verkregen opdracht/order.

4.2 Wij zijn bevoegd derden in te schakelen teneinde de overeenkomst uit te voeren. De kosten hiervan worden conform de offerte/aanbieding aan de wederpartij doorberekend.

4.3 Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verzonden wordt de factuur tevens  als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt dan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5:

Aanvang van het werk, levertijd, levering en oplevering

5.1 In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

5.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons schriftelijk ingebreke te stellen.

5.3 De wederpartij verbindt zich ervoor zorg te dragen dat levering en/of werkzaamheden tijdig en op door hem aan te geven plaatsen uitgevoerd kunnen worden. Eventuele kosten die voortvloeien uit het door de wederpartij niet nakomen van het in dit lid bepaalde kunnen door ons bij de wederpartij in rekening gebracht worden.

5.4 Het is ons toegestaan de orders/opdracht eerder dan overeengekomen uit te voeren. Is dit het geval dan zal eerst overleg met de wederpartij gevoerd worden.

Artikel 6:

Lever- en/of plaatsingstermijnen

6.1 Lever- en/of andere termijnen gaan in op het moment dat na het totstandkomen van de overeenkomst conform het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde over alle technische details overeenstemming is verkregen en alle voor de uitvoering van het werk en/of levering, noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn.

6.2 De wederpartij is verplicht het geleverde en/of het totstand gebrachte werk, ten spoedigste te controleren op eventuele gebreken en/of tekorten. Worden tekorten, gebreken of beschadigingen geconstateerd dan dient de wederpartij per omgaande, doch uiterlijk op de 5e werkdag  na af- of oplevering ons daarvan schriftelijk, gemotiveerd en middels aangetekend schrijven in kennis te stellen. Betreft het gebrek een niet zichtbaar gebrek dat redelijkerwijs niet bij op- of aflevering kenbaar was en/of kon zijn, dan dient de wederpartij te reclameren binnen een termijn van 10 dagen na ontdekking van het gebrek. In ieder geval is de rechtsvordering  uit hoofde  van een verborgen gebrek niet meer ontvankelijk ingeval deze na verloop van 2 jaar na het tijdstip van op- of aflevering wordt ingesteld.

Blijft de wederpartij ingebreke tijdig te reclameren dat wordt hij geacht te hebben goedgekeurd en vervallen daarmee alle rechten die uit de reclame zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 7:

Overmacht/niet toerekenbare terkortkoming in de nakoming

7.1 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen onzerzijds opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2 Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, dan wel nog slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd voor het reeds gepresteerde afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze fact(u)ur(en) te voldoen.

7.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere begrepen:

 • stakingen van derden en eigen personeel;
 • ziekte van ons personeel;
 • vervoersstoringen;
 • brand- en of explosie, een en ander zowel indien dit voorkomt bij ons als bij toeleveranciers;
 • overheidsmaatregelen die een directe invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;
 • alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvatting, ten laste van ons behoort te komen.

7.4 Wij hebben eveneens het recht om ons op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij aan onze verplichtingen hadden moeten voldoen.

Artikel 8:

Aansprakelijkheid

8.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming onzerzijds of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt  tot het met de overeenkomst gemoeid zijnde bedrag met een maximum van ƒ 50.000,–.

8.3 In afwijking van de voorgaande leden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van:

 • ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die de wederpartij ons heeft voorgeschreven of die ons door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
 • opzettelijk schadeveroorzakend handelen van een ondergeschikte of derde;
 • ondeugdelijkheid van de ondergrond waarop of waaraan werkzaamheden moeten worden verricht;
 • het door derden of onze ondergeschikten plegen van een misdrijf;
 • overschrijding van de leveringstermijnen.

8.4 Wij zijn niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.5 Indien wij door derden aansprakelijk worden gesteld is de wederpartij gehouden ons te vrijwaren, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld onzerzijds.

8.6 In alle gevallen waarin wij ons jegens de wederpartij of derden kunnen beroepen op aansprakelijkheid beperkende- of uitsluitende bepalingen, kunnen eventueel door de wederpartij aangesproken werknemers/andere ondergeschikten eveneens een beroep op deze bepalingen doen, dit als ware het beding ten behoeve van hen gemaakt.

8.7 Indien door ons personeel is uitgeleend, al dan niet tegelijkertijd met verhuur van auto’s en/of andere machines is de wederpartij verplicht de lokatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht, de niet door ons ter beschikking gestelde werktuigen waarmee onze werknemers de arbeid dienen te verrichten, zodanig te onderhouden dat daardoor geen gevaar voor lijf en goed ontstaat. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken die door ons uitgeleende werknemers, of hunner erfgenamen, jegens ons (tracht(en)) geldend te maken als gevolg van door deze werknemers opgelopen letsel of schade ontstaan tijdens werkzaamheden verricht bij de wederpartij.

Artikel 9:

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment dat de wederpartij de koopsom volledig heeft voldaan.

9.2 De wederpartij is niet gerechtigd zaken die nog niet volledig betaald zijn aan derden in eigendom te doen overgaan of derden op deze zaken enig zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. De wederpartij is gerechtigd de reeds door ons geleverde zaken te gebruiken in zijn normale bedrijfsuitoefening.

9.3 Wij zijn gerechtigd om geleverde zaken bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen ingeval de wederpartij de koop/aanneemsom niet, niet tijdig,, of niet geheel voldoet. De kosten hiervan kunnen door ons in rekening gebracht worden bij de wederpartij.

Artikel 10:

Betaling

10.1 Betaling van geleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten, wordt geregeld naar aard en belang van door ons te leveren zaken, uitgevoerde werkzaamheden en/of de door ons te verrichten diensten. Tenzij niets anders wordt overeengekomen dient de wederpartij te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum.

10.2 Betaling dient te geschieden op een door ons aangewezen bank- of girorekening en gebeurt zonder enige aftrek of verrekening.

10.3 Ingeval van niet stipte of niet tijdige betaling is de wederpartij ook zonder daartoe ingebreke te zijn gesteld 1,5 % rente verschuldigd per maand vanaf het moment dat hij met zijn betalingsverplichting ingebreke is tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

10.4 De wederpartij is gehouden de schade  te vergoeden van alle buitengerechtelijke kosten die wij hebben moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom. Ingeval van een procedure tussen ons en de wederpartij  zal de wederpartij, indien deze door de rechter in het ongelijk gesteld wordt, alle daadwerkelijk en in redelijkheid gemaakte proceskosten dienen te voldoen.

10.5 Wij zijn gerechtigd contante betaling van een factuur te verlangen en/of te verlangen dat de factuur geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald wordt dan wel dat de wederpartij zekerheid verschaft.

10.6 Als tussen de data van offreren en oplevering c.q. aflevering, een tijdsverloop van meer dan 6 maanden zit kunnen wij eventuele kostenstijgingen in de ruimste zins des woords in evenredigheid ten laste van de wederpartij brengen.

Artikel 11:

Ontbinding, opschortingsrechten en retentierecht

11.1 In de navolgende gevallen wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ongeacht ons eventuele verdere recht op schadevergoeding.

 • indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen, inclusief die verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • indien het faillissement of surséance van betaling van of door de wederpartij is aangevraagd, dan wel de wederpartij krachtens wettelijke bepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld ;
 • indien de wederpartij onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert, staakt, danwel zijn ondernemingsvorm wijzigt;
 • indien op goederen van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.

11.2 In de gevallen genoemd in artikel 11.1 is het door de wederpartij nog verschuldigde bedrag ongeacht een eventuele betalingsregeling direct opeisbaar. Indien zich een van de gevallen als genoemd in artikel 11.1 voordoet hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten. Tevens kunnen wij in deze gevallen onze verplichting tot afgifte van een zaak opschorten.

11.3 Wij kunnen door ons ingeroepen retentierechten geldend maken tegen derden die een ouder recht op de zaak pretenderen te hebben. De wederpartij vrijwaart ons van aanspraken van derden op dezelfde zaak.

Artikel 12:

Uitvoering van werk, meer- en minderwerk

12.1 Het werk omvat hetgeen in de overeenkomst schriftelijk is vastgesteld. Een en ander zal met inachtname van de eisen van redelijkheid uitgevoerd.

12.2 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 • ingeval van wijziging van de opdracht;
 • wijziging van de voorwaarden van uitvoering;
 • ingeval de wederpartij de feitelijk gewijzigde uitvoering heeft geaccepteerd;
 • ingeval van aanwijzingen door van vanwege de overheid.

12.3 Ingeval van meerwerk worden de kosten doorberekend op basis van de geldende tarieven. Wij zijn gerechtigd om van de wederpartij voor tot uitvoering van het meerwerk wordt overgegaan nadere zekerheid te verlangen.

12.4 Bij gebleken minderwerk zijn wij gerechtigd om ter compensatie 15% van het verschil aan de wederpartij in rekening te brengen.

12.5 Wij zijn gerechtigd wachttijden e.d. die voor ons ontstaan en die de uitvoering van de overeenkomst vertragen, ten gevolge van door de wederpartij en/of derden uitgevoerde werken afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 13:

Oplevering

13.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • indien de wederpartij het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
 • nadat door ons is medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is;
 • na verloop van 10 werkdagen nadat wij schriftelijk hebben medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te laten beproeven;
 • doordat de wederpartij het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.

13.2 Wij verplichten ons kleine, niet-essentiële gebreken  op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen, te herstellen. Deze niet-essentiële gebreken kunnen door de wederpartij geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden c.q. afname te weigeren.

13.3 Bij onthouding van goedkeuring is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk, gemotiveerd en middels aangetekende brief melding te doen.

Artikel 14:

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Op al onze transacties is bij uitsluiting van toepassing  het Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding  van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Middelburg.